uslugi elektryczne elk

WIADOMOŚCI

Usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zachęca osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze do składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta Ełku.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Natomiast dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta (pok. 114) kompletny wniosek wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę potwierdzone datą wpływu przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Wnioski przyjmowane są do 15 lutego 2017 r.

Dokumenty (do pobrania) wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1.    Wniosek o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest

2.    Oświadczenie ws braku zgłoszenia budowlanego do Starostwa Powiatowego w Ełku

3.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

4.    Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów

5.    Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie

Formularz wniosku dostępny także w UM Ełku, ul. Piłsudskiego 4 (pok. 242, II piętro) oraz na stronie

http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=87845

Informacji o programie udziela Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku, ul. Piłsudskiego 10, tel. 87 732-60-97. Więcej na:

·         www.wfosigw.olsztyn.pl/2017/01/30/programy-dotacyjne-2017-usuwanie-azbestu/

·         http://www.elk.pl/files/multimedia/files/2cc201e0015803f4c5dc5bf546120dd3.pdf

Write comment (0 Comments)
Sesja rady powiatu

Dwie szkoły, na wniosek starosty Marka Chojnowskiego, zlikwidowali na czwartkowej (26.01) sesji radni powiatu ełckiego. Mowa tu o IV Liceum Profilowanym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja oraz 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym Specjalnym. Szkoły praktycznie przestały funkcjonować w 2011 roku.

– Zmiana jest czysto kosmetyczna, gdyż szkoły te od dawna istnieją tylko na papierze – tłumaczy starosta Marek Chojnowski.

Write comment (0 Comments)
Aktywni seniorzy z Gminy Ełk

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ełk spotkali się starsi mieszkańcy Gminy Ełk. Ich wspólnym celem jest to, by być aktywnym i działać razem. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”. Seniorzy dyskutowali m.in. na temat założeń projektu „60+aktywność = współdecydowanie”, a także opracowywali skuteczne metody komunikowania się ze starszymi mieszkańcami zamieszkującymi Gminę Ełk. Projekt „60+ aktywność = współdecydowanie”, finansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Write comment (0 Comments)
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz

Tomasz Andrukiewicz prezydent Ełku został uhonorowany medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” podczas XI Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości. Organizatorem wydarzenia było Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, które co roku, po szczegółowej analizie sytuacji na rynku nieruchomości, prowadzonej przez ekspertów, decyduje o przyznaniu m.in. wybranym samorządowcom medalu Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono”.

W tym roku, na podstawie uzyskanych wyników, Kapituła podjęła decyzję o uhonorowaniu medalem Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza za inwestycje i działania podejmowane w 2016 roku na rzecz rozwoju rynku nieruchomości.

Wśród tegorocznych laureatów, prezydent Ełku był jedynym przedstawicielem samorządów terytorialnych, który otrzymał to prestiżowe odznaczenie. Medal włodarzowi Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi wręczyła Przewodnicząca Kapituły Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak wraz z Sekretarzem Kapituły Zbigniewem Kubińskim.

Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” przyznane Prezydentowi Ełku, jest wynikiem wspólnych działań i inicjatyw podejmowanych przez miejski samorząd. Istotnym dokumentem pomocnym w wyznaczaniu kierunków przemian w mieście jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Została ona przyjęta przez Radę Miasta w 2004 roku (zaktualizowana w 2014 r.). Dokument stanowi kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju miasta oraz warunki i etapy ich osiągania w obszarach: gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym. Strategia ukierunkowuje także działania podmiotów zaangażowanych w rozwój Ełku.

Wszystkie zmiany, jakie zachodzą w mieście Ełku od rewitalizacji kamienic i podwórek aż po wszelkie inwestycje przestrzenne są spójne ze Strategią, z której m.in. wynikają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miasto jest nimi pokryte niemal w 60%. Pod koniec 2016 roku opracowanych było prawie 60 planów. Dzięki temu istnieje możliwość regulacji zasad kształtowania zabudowy miejskiej i zagospodarowywania terenu. Wprowadza to ład architektoniczno – przestrzenny realizowany przez prowadzone rewitalizacje czy inwestycje developerskie.

Od końca lat 90. budownictwo mieszkaniowe w Ełku nieustannie się rozwija, a popyt na mieszkania z roku na rok staje się coraz większy. Dzieje się tak dlatego, że Ełk jest jednym z miast w Polsce, w którym przybywa mieszkańców. Są to m.in. młodzi ludzie z regionu, którzy osiedlają się tu z rodzinami, pracują i studiują. To z kolei powoduje, że w Ełku wciąż wzrasta również wskaźnik urodzeń. W 2016 roku inwestycje zabudowy wielorodzinnej w różnych częściach miasta realizowało siedmiu developerów, w tym jeden zewnętrzny z Białegostoku. W ostatnich tylko latach powstały w Ełku nowe osiedla jak: Tuwima, Sosnowa czy Nowe Miasto (nazwa inwestycji).

Samorząd miasta realizuje również inwestycje z myślą o mieszkańcach, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W latach 2006 – 2016 powstało w Ełku 110 mieszkań komunalnych oraz 86 socjalnych. Zlokalizowane są one w różnych częściach miasta, zarówno w nowo wybudowanych budynkach, jak również w wybudowanych wcześniej np. w celach usługowych, a następnie zaadaptowanych do wymogów socjalno – mieszkaniowych.

Zgodnie z przyjętymi planami prowadzone są prace rewitalizacyjne w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz kamienicach należących do miasta. Remonty obejmują głównie wykonanie nowych elewacji, termoizolacji lub dociepleń. Środki finansowe na realizację tych inwestycji pochodzą z funduszy remontowych wspólnot, kredytów bankowych oraz z budżetu miasta Ełku. Nowe elewacje przywracają historyczny wygląd naszych kamienic oraz poprawiają estetykę zabudowy wielorodzinnej, a tym samym zmieniają wizerunek przestrzeni miejskiej – szczególnie śródmieścia. W 2016 roku remonty przeprowadzono w 25 budynkach.

W ścisłym centrum ełccy developerzy także realizują inwestycje mieszkaniowe. Powstające kamienice łączą w sobie nowoczesność i funkcjonalność z historyczną estetyką. Nawiązując architekturą do istniejącej już zabudowy, doskonale wpisują się w przestrzeń śródmiejską i stanowią jej uzupełnienie. Do takich obiektów należą chociażby kamieniczki, które powstały w miejscu starego kina „Polonia”, przy promenadzie czy Parku Solidarności.

Od 6 lat w Ełku prezydent Ełku prowadzi także nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na remonty zabytków, takich jak m.in. XIX wieczne kamienice, a także zabytkowe obiekty sakralne. Każdego roku na ten cel z budżetu miasta przeznaczana jest kwota ok. 300 tys. zł. Przekazywane środki finansowe przeznaczane są na wszelkiego rodzaju prace, dzięki którym ełckie zabytki odzyskują swój dawny blask i historyczny wygląd.

Konferencja objęta została Honorowymi Patronatami: Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Write comment (1 Comment)
Nieodpłatna pomoc prawną w Ełku

W budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A oraz w Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach, ul. Michała Kajki 10/3, działają Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

W Urzędzie Gminy Ełk prawnicy przyjmują: poniedziałek – piątek, godz. 13 – 17, pokój nr 41 (III piętro); w Centrum Kultury Gminy Ełk: wtorek, środa i piątek, godz. 8 – 12.

Kto może skorzystać z pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona), która spełnia co najmniej jeden z podanych poniżej warunków:

Write comment (0 Comments)
Pomoc żywnościowa

Od stycznia 2017 r. podwyższone zostały kwoty w ramach kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy żywnościowej „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020”.

Bezpłatna pomoc w ramach programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych lub artykułów spożywczych. Dlatego pomoc ta trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji finansowej (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie).

Write comment (0 Comments)
Park Naukowo Technologiczny w Ełku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku 24 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 zaprasza przedstawicieli ełckich firm na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania refundacji kosztów na „Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw”. Liczba miejsc ograniczona.

Write comment (0 Comments)
Nowy „Miejski Dom Pogrzebowy”

Pod koniec roku 2016 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ełku zakończyło budowę nowego „Miejskiego Domu Pogrzebowego”, znajdującego się przy cmentarzu komunalnym nr 1 w Ełku. Inwestycję sfinansowano z odpisów amortyzacyjnych PUK w Ełku naliczanych na rok 2016 służących odtworzeniu majątku spółki.

Budowa trwała od lutego do grudnia 2016 r.

„Miejski Dom Pogrzebowy” o łącznej powierzchni użytkowej ok. 167 m2 składa się z dwóch przestronnych sal pogrzebowych oraz zaplecza sanitarnego.

Write comment (0 Comments)
Zamieszki w Ełku

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa 21-letniego Daniela, do którego doszło w sylwestrową noc w Ełku. Jak powiedział Radiu 5 Ryszard Tomkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, powodem jest waga sprawy i jej skomplikowany charakter. Rzecznik dodał również, że niebawem sąd rozpatrzy zażalenie na areszt wobec jednego z zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn.

Write comment (1 Comment)
Kolejna siłownia terenowa powstanie przy ul. Jeziornej na osiedlu Baranki

Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz monitoringu przy ul. Jeziornej na osiedlu Baranki w Ełku.

Wykonawca wyłoniony w przetargu: APIS Jadwiga Oziębło z Jarosławia. Łączna wartość inwestycji to 95 119,37 zł.

 

Obecnie teren przewidziany pod montaż urządzeń treningowych jest uporządkowany, wyrównany i pokryty zielenią. Wokół tego terenu są chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Natomiast przy ciągach pieszych zlokalizowane są ławki, kosze oraz oświetlenie parkowe. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż nowych urządzeń takich jak m.in.:

Write comment (2 Comments)
Fundusze Europejskie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Opieka i praca to się opłaca”.
Wydarzenie adresowane jest do rodziców dzieci do lat 3, niepracujących ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi ale chcących powrócić na rynek pracy. Odbędzie się ono w czwartek, 2 lutego 2017 r., w godzinach 10:00 – 12:30, w Salach Bankietowych Czajka, przy ul. Magazynowej 6 w Ełku.

Write comment (0 Comments)
„Bądź bezpieczny na drodze”

Straż Miejska w Ełku apeluje! Trudne warunki atmosferyczne, sypiący śnieg czy padający deszcz, a dodatkowo marznąca nawierzchnia wcale nie ułatwiają jazdy kierowcom. O tej porze roku, nawet wytrawny kierowca, może nie być w stanie zareagować odpowiednio wcześnie i zatrzymać auto przed „niewidocznym” pieszym. Nie bądźmy obojętni i wyposażmy siebie, a także nasze dzieci w elementy odblaskowe, które mogą uratować życie.

Write comment (0 Comments)
Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku

Książki, audiobooki i gry planszowe. W sumie 3 166 nowych pozycji pojawiło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ełku w 2016 roku. Przybyło sporo nowości wydawniczych, beletrystyki czy biografii. Nowych książek w bibliotece jest ponad dwa tysiące osiemset. Zadbano również o tych, którzy książek lubią słuchać. Zakupiono 291 audiobooków. Popularnością cieszą się również gry planszowe. W bibliotece pojawiło się 79 nowych planszówek.

Write comment (0 Comments)
Trzy złote medale bokserów

Trzy złote medale wywalczyli zawodnicy MKB „Mazur” Ełk na IX Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju Młodzieży w Boksie. Zawody odbywały się w miniony weekend w Białymstoku. Wystartowało ponad 70 zawodników z Litwy, Łotwy, Białorusi i Polski.

W kategorii juniorów w wadze 69 kg złoto wywalczył Tomasz Kulenko. Reprezentant Ełku w eliminacjach pokonał Marcina Kapelewskiego z Łomży, a w walce finałowej Alana Chmurskiego z Nowego Dworu Mazowieckiego. Dodatkowo Kulenko został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju.

Write comment (0 Comments)
Włodarze o pomyśle ograniczenia kadencyjności

Ograniczenie kadencyjności przedstawicieli władz samorządowych – to jedna ze zmian zapowiadanych przez Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu z samorządowcami w Gdańsku. Zgodnie z zapowiedziami prezesa PiS prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nie mogliby sprawować władzy na tym samym stanowisku dłużej niż dwie kadencje. Miałoby to-zdaniem prezesa PiS- zapobiegać tworzeniu się lokalnych układów władzy, przez które nikt się nie może przebić.

Write comment (1 Comment)
Rozliczenia podatkowe

200 ełczan rozliczyło się już w tym roku z fiskusem. Pierwsze zeznania trafiły do Urzędu Skarbowego na początku miesiąca. W tym roku mamy czas żeby rozliczyć się z fiskusem do 2 maja. Co roku do ełckiej skarbówki trafia około 29 tysięcy zeznań.
– W styczniu, jeżeli chodzi o podatek dochodowy zawsze jest mniejszy ruch- mówi Joanna Łempicka z Urzędu Skarbowego w Ełku.

Write comment (0 Comments)

Kalendarz imprez Ełk

Wideo informacje

Kategoria: Imprezy, wydarzenia

WIADOMOŚCI MIEJSKIE

Kategoria: Wiadomości lokalne

Z forum

Mostly Cloudy

28°C

Ełk

Mostly Cloudy

Wilgotność: 60%

Wiatr: 22.53 km/h

  • 18 Jul 2018

    Mostly Cloudy 28°C 19°C

  • 19 Jul 2018

    Częśćiowe zachm. 27°C 17°C

Wiadomości Ełk Wydarzenia Ełk

Miasto Ełk

Zamknij

Radio5 Ełk OnlinePlanet Cinema Ełk

reklama Elk

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników! Treści prezentowane na naszej stronie mogą obrazić Twoje uczucia religijne i inne. Jeśli nie chcesz aby tak się stało, opuść naszą stronę natychmiast.

Portal Miasta Ełk - wirtualnyElk.pl to informacje, wydarzenia, kalendarz imprez, ogłoszenia i forum.

Loguj przez FACEBOOK