Portal Miasta Ełk

bus lotnisko elk warszawa olsztyn gdansk transport

Nowe zasady segregacji śmieci
Nowe zasady segregacji śmieci

Nowe zasady segregacji smieci

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów zmieniających dotychczasowe zasady segregacji śmieci, ełczanie zadają wiele pytań dotyczących zasad m.in. segregacji, wysokości opłat czy sposobu złożenia deklaracji. Tutaj przedstawiamy część zadawanych pytań i odpowiedzi.


NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytania z 2 czerwca 2020 r.

1. Czy odbiór odpadów budowlanych będzie się odbywać jak dotychczas?

Odbiór odpadów budowlanych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku zbiórka odpadów budowlanych bezpośrednio po ich wytworzeniu odbywa się do kontenera dostarczonego przez przedsiębiorcę i przez niego odbierane na podstawie indywidualnej umowy. Odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych wytwórca przekazuje własnym lub wynajętym transportem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach.

 

2. Z kim przedsiębiorca, nieobjęty systemem odbioru odpadów organizowanym przez Urząd Miasta, może zawrzeć umowę na wywóz odpadów?

Od 1 czerwca br. w/w przedsiębiorcy są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który jest podany na stronie internetowej www.czystyelk.pl. Kopie tych umów na odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Finansowego lub Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Urzędu Miasta Ełku.

 

3. Dlaczego stawki opłat różnią się w różnych gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, terminu wprowadzenia pięciopojemnikowej selektywnej zbiórki odpadów itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu,
sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.

4. Co, jeśli mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?

Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców nie segreguje odpadów, wówczas naliczana jest opłata w wysokości dwukrotności stawki jak za odpady selektywne.

 

5. Jak należy postępować z odpadami składającymi się z różnych elementów, a trudnymi do samodzielnego rozdzielenia, np. z zepsutymi wózkami dziecięcymi?

Takie przedmioty, które nie mieszczą się w pojemniku jak np. wózki dziecięce, należy traktować jak odpady wielkogabarytowe, które zostaną odbierane zgodnie z terminem wynikającym z harmonogramu.

 

6. Gdzie należy wyrzucać popiół?

W przypadku popiołu nie można go mieszać z żadną frakcją i należy go wystawić do odbioru w dniu wskazanym w harmonogramie do odbioru popiołu. Wystudzony popiół paleniskowy należy zbierać w pojemnikach metalowych lub workach.

Pytania z 29 maja 2020 r.

1. Do jakiej frakcji zaliczyć skoszoną trawę?

Skoszoną trawę bez elementów plastikowych czy szklanych wrzucamy do pojemnika lub worka z frakcją „BIO” (kolor brązowy).

 

2. Do jakiej frakcji zaliczyć środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane w okresie pandemii?

Środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowane w okresie pandemii wrzucamy do pojemnika lub worka z frakcją „Odpady resztkowe” (kolor czarny).

 

3. Do jakiej frakcji zaliczyć odchody po pupilu (kocie, psie)?

Odchody zwierząt wrzucamy do pojemnika lub worka z frakcją „Odpady resztkowe” (kolor czarny).

 

4. Co muszą zrobić przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalu, który jest w zasobach spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych?

Nie zmienia się w tym zakresie zasada deklarowania opłaty za odbiór odpadów. Zarządy Wspólnot lub Spółdzielni Mieszkaniowych w/w nieruchomości składają do Urzędu Miasta Ełku zbiorcze deklaracje za nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na podstawie otrzymanych oświadczeń. Takie oświadczenia o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przedsiębiorcy będą musieli złożyć z chwilą pojawienia się nowych druków deklaracji obejmujących obligatoryjną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Szczegóły w tym zakresie zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

 

5. Co muszą zrobić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nie zostali objęci systemem gospodarki odpadami organizowanym przez tut. Urząd?

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, nie objęci systemem odbioru odpadów organizowanym przez tut. Urząd, od 1 czerwca br. są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej , który jest podany na stronie internetowej www.czystyelk.pl. Kopie tych umów na odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostarczyć do Wydziału Finansowego lub Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Urzędu Miasta Ełku.

 

6. Czy odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie tak jak przed segregacją?

Tak. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.

 

7. Gdzie od 1 czerwca br. będzie można oddać przeterminowane leki?

Przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym należy przekazać do aptek. Wykaz aptek dostępny jest na stronie www.czystyelk.pl oraz w przekazanej Państwu broszurce informacyjnej.

 

8. Czy jest już dostępna aplikacja na telefony komórkowe „Ełksegreguje”?

Tak. Jest już dostępna aplikacja na telefony komórkowe „Ełksegreguje”. Zachęcam do korzystania z tego narzędzia, które ułatwi nam wprowadzenie do nowego systemu gospodarki odpadami. Proszę o odwiedzanie naszej strony www.czystyelk.pl, która zawiera cenne informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami.

 

9. Jak musi przygotować się szkoła do nowego systemu gospodarki odpadami?

Wszystkie niepubliczne i publiczne placówki oświatowe zostały objęte nowym systemem gospodarki odpadami. W przypadku placówek tzw. „wolnostojących” należy wyposażyć posesje w pięć pojemników. Do dnia 30.06.2022 r. pojemniki mogą mieć dowolną kolorystykę, jednakże muszą być odpowiednio opisane lub oznaczone naklejką . Wystawiony pojemnik musi jednoznacznie wskazywać, jaki jest to rodzaj frakcji.

W kolejnym etapie trzeba będzie złożyć deklaracje, na podstawie której zostanie naliczona opłata po nowych stawkach. O możliwości składania deklaracji na nowych drukach poinformujemy Państwa.

 

10. Dlaczego zużytych świetlówek, żarówek nie należy wrzucać do pojemników na odpady resztkowe ?

Świetlówki, żarówki mogą zawierać rtęć, wymagają one oddzielnego przetwarzania. Dzięki tym działaniom ograniczamy możliwość zanieczyszczania środowiska. Można je przekazać nieodpłatnie do punktów zbiórki odpadów selektywnych dostępnych na stronie www.czystyelk.pl (PUK i PDGO prowadzonego przez PGO ”Eko-MAZURY”

 

Pytania z 28 maja 2020 r.

1. Jakie będą opłaty za gospodarkę odpadami?

Gospodarstwo jednoosobowe, w którym dochód nie przekracza kwoty 1750 zł na rękę - opłata za śmieci wynosi 24,50 zł.
Gospodarstwo domowe, w którym dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 750 zł na rękę-opłata za śmieci wynosi 49 zł.
Pozostałe gospodarstwa domowe - opłata za śmieci wynosi 58 zł.

2. W przypadku, kiedy mam zaplanowany odbiór odpadów komunalnych na 1 czerwca br. czy muszę już oddać odpady posegregowane?

Tak, od 1 czerwca br. obowiązuje obligatoryjny selektywny system odbioru odpadów.

 

3. Czy mieszkańcom będą dostarczone harmonogramy odbioru odpadów jak dotychczas?

Tak. Firma wywozowa dostarczy mieszkańcom harmonogramy. Będą one również dostępne na stronie internetowej czystyelk.pl

 

4. Czy pojemniki muszą mieć odpowiednią kolorystykę?

Do dnia 30.06.2022 r. pojemniki mogą mieć dowolną kolorystykę, jednakże muszą być odpowiednio opisane lub oznaczone naklejką . Wystawiony pojemnik musi jednoznacznie wskazywać, jaki jest w nim rodzaj frakcji.

 

5. Czy spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa złoży za mnie deklarację ?

Zasady składania deklaracji nie uległy zmianie. Jeśli dotychczas Spółdzielnie lub Zarządcy składali deklaracje na podstawie otrzymanych oświadczeń od mieszkańców to sposób ten nie zmieni się. Mieszkańcy którzy do tej pory samodzielnie składali deklaracje do Urzędu będą to robić na dotychczasowych zasadach.

 

6. Czy w zabudowie jednorodzinnej można wystawiać odpady w workach?

Tak. W zabudowie jednorodzinnej można wystawiać odpady w workach. Worki muszą być w odpowiedniej kolorystyce.

 

7. Czy w zabudowie jednorodzinnej odpady wysegregowane w odpowiednie worki czyli np. niebieski (papier), zielony (szkło) i czarny (odpady resztkowe) mogę wrzucić do jednego pojemnika?

Nie. Segregując odpady w workach w odpowiedniej kolorystyce wystawiamy je w workach i nie mieszamy ich w pojemniku.

 

8. Czy w zabudowie jednorodzinnej skoszoną trawę można gromadzić w worku, który będzie wystawiony w pojemniku BIO?

Tak, dopuszcza się wystawienie wszystkich frakcji w workach w pojemniku w odpowiedniej frakcji.

 

9. Czy w zabudowie wielorodzinnej, odpady musimy wrzucać do pojemników w workach w odpowiedniej kolorystyce?

Nie. W zabudowie wielorodzinnej nie musimy w domu zbierać odpadów w workach w odpowiedniej kolorystyce.

 

10. Czy trzeba myć butelki po oleju lub np. słoiki po majonezie?

Nie. Należy jedynie usunąć zawartość opakowania.

 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku pok. nr 243, tel. 87 73 26 223.

Zobacz też: www.czystyelk.pl

Panel użytkownika

Portal Miasta Ełk

wirtualnyElk.pl - niezależne media

Ełk | informacje, wydarzenia, artykuły, forum miasto Ełk

youtube wirtualnyelkfacebook wirtualnyelkWspółpraca
Reklama
Kontakt